Zorg
Verkiezingsprogramma

Zorg

Zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen, ook voor diegenen met een kleine portemonnee. Daarbij is een persoonlijke aanpak en verbinding tussen de verschillende zorginstanties essentieel.

Pro-actieve en persoonlijke benadering bij (jeugd)zorg

Jeugdwerkers, -coaches en buurtzorgverleners hebben een belangrijke, signalerende rol, doordat zij laagdrempelig het gesprek aangaan. De zo opgebouwde vertrouwensrelatie is belangrijk bij het voorkomen van zwaardere zorg bij jongeren, maar ook bij (jong)volwassenen.

Financiële ondersteuning voor mensen die de zorg die zij nodig hebben niet kunnen betalen

Sinds 2019 geldt in de WMO een vast abonnementstarief voor de eigen bijdrage in de WMO. Voor iedereen, ongeacht inkomen of samenstelling huishouden, lag dit bedrag in 2020 op 19 euro per vier weken. De PvdA Vlaardingen wil de Vlaardingers met de laagste inkomens hierin tegemoetkomen door de eigen bijdrage in de WMO te verlagen voor huishoudens met een minimuminkomen.

Eén gezin, één plan, één coach

Om bovenstaande te realiseren en versnippering in de zorgverlening te voorkomen, wil de PvdA Vlaardingen meer werk maken van verbinding tussen de verschillende betrokken instellingen en hulpverleningsorganisaties. Te denken valt aan structureel zorgoverleg onder leiding van de gemeente tussen onder andere woningcorporaties, ggz, welzijnswerk, sociale werkvoorziening, jeugdwerk, buurtteams en scholen.

Deel dit