Onderwijs
Verkiezingsprogramma

Onderwijs

Van de jongste kinderen tot professionals die zich willen (blijven) ontwikkelen: de PvdA Vlaardingen zorgt ervoor dat niemand buiten de boot valt en iedereen een opleiding kan doen die hij of zij nodig heeft. Ieder kind krijgt zo een gelijke start. Door praktijkonderwijs brengen we de arbeidsmarkt en onderwijs bij elkaar.

Ieder kind een eerlijke start

We investeren extra in onze voor- en vroegschoolse educatie en willen daarmee voorkomen dat peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. Het voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen is daarnaast een belangrijk punt. Omdat de basis voor meedoen in onze samenleving voor een groot deel bepaald wordt door de mate van geletterdheid willen wij ook extra middelen voor de aanpak van laaggeletterdheid bij (jong) volwassenen. Hierbij kan gedacht worden aan initiatieven als taaleducatie voor ouders, voorlezen aan kinderen bij mensen thuis of inzet van vrijwilligers die laaggeletterden helpen.

Versterking schoolmaatschappelijk werk

Het onderwijs is een integraal onderdeel van ons jeugdbeleid. De PvdA Vlaardingen streeft ernaar om gemeente, scholen en jeugd(zorg)instellingen nauw te laten samenwerken ten behoeve van een gerichte aanpak ten behoeve van opvoedings- en leerproblemen van kinderen in kwetsbare gezinnen. Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de betrokken ouder(s). Schoolmaatschappelijk werk speelt hierbij een cruciale rol. Gezinscoaches krijgen een plek op scholen.

Meer praktijkonderwijs

Naast de mbo-opleidingen gericht op de voedsel- en zorgsector, wil de PvdA Vlaardingen dit uitbreiden naar bijvoorbeeld de maakindustrie en logistiek, waar ook tekorten zijn aan arbeidskrachten en er zo dus sprake kan zijn van een opleiding met baangarantie. Voor middelbare scholieren die liever praktisch aan de slag willen moet dit al op jongere leeftijd gerealiseerd worden door de terugkeer van de ambachtsschool.

Deel dit